Všeobecné obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

 1. „Obchodem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí informační a propagační internetové stránky na internetové adrese www.svet-virtualne.cz
 2. „Prodejcem“ se rozumí zhotovitel fotografických prací, Marek Bryx, SVĚT VIRTUÁLNĚ, IČ 75188716 se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00
 3. „Služby“ se rozumí fotografické a grafické práce nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodu.
 4. „Zákazníkem“ se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o zhotovení konkrétních prací.
 5. „Objednávkou“ se rozumí elektronické a telefonické objednání konkrétní fotografické nebo grafické práce na určené adrese.
 6. Zkratkou „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II. Nákup služby

 1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní Služby, o jehož koupi má zájem. Vyplněním registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami určenými pro nákup zboží v Obchodu a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. XII – Ochrana osobních údajů).
 2. Samotné uveřejnění a nabízení Služby Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně dané Služby ze strany Prodejce, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci Služby prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a koupě se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Služeb v Obchodu tak není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy k takové Službě.
 3. Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím Obchodu ohledně konkrétní Služby je považováno vždy teprve doručení Objednávky Zákazníka na koupi dané Služby Prodejci.
 4. Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními podmínkami a závazně si objednává Službu uvedenou v Objednávce.
 5. Prodejce potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky bez zbytečného odkladu.
 6. Potvrzení o doručení Objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního Služby uvedené v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení Objednávky tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření kupní smlouvy ke konkrétní objednané Službě.
 7. Obsah kterékoli kupní smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého návrhu (objednávky) Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními podmínkami.
 8. Pokud si Zákazník objedná dodání Služby telefonicky a prokazatelně dodá adresu určenou ke zhotovení Služby, je tato Objednávka v souladu s těmito obchodními podmínkami platnou.

III. Realizace Objednávky

 1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.
 2. Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany Prodejce zejména tehdy, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že Objednávku nepřijímá či odmítá, objednaní Služby není možno dodat, anebo v případě, že Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky dle čl. II bodu 6 nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.
 3. Pokud je objednanou Službu možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky dané Služby (Službu je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.
 4. Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Službu i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.
 5. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Službu i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.
 6. Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.

IV. Informace Zákazníka

 1. S ohledem na povinnost Prodejce dle OZ poskytuje Prodejce těmito obchodními podmínkami Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření Objednávky Služeb a náležité informovanosti Zákazníka.
 2. Identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl. I odst. 2 těchto obchodních podmínek.
 3. Název, hlavní charakteristika Služby a její cena je vždy uvedena ve specifikaci Služby v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takové Služby učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem dané Služby i s její cenou seznámil.
 4. Cena Služby v rámci Obchodu je vždy uvedena s daní ale bez dalších poplatků (doprava a jiné vícepráce), není-li uvedeno jinak.
 5. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu s daní příslušnou k dané Službě.
 6. V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi zobrazena a uvedena i cena po připočtení příslušných dalších poplatků (doprava a jiné vícepráce).
 7. Prodejce neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku, a takové náklady na své straně tedy nese Zákazník sám.
 8. Vyplněním a odesláním Objednávky v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu Zákazník na dobu neurčitou souhlasí, že mohou být Prodejcem Zákazníkovi na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení Prodejce a dále, že mu na jeho vyplněnou emailovou adresu mohou být zasílána obchodní sdělení Prodejce. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat.
 9. Nabídka Služeb Obchodu je platná vždy po dobu určenou u každé konkrétní Služby v rámci specifikace Služby v příslušné sekci Obchodu, přičemž pokud doba platnosti nabídky není uvedena, má se za to, že nabídka zboží platí do odvolání.
 10. Každá uzavřená kupní smlouva v rámci obchodu je dále Prodejcem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové zpřístupnění.
 11. Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními podmínkami.
 12. Kupní smlouva může být uzavřena v českém nebo i slovenském jazyce.
 13. V rámci objednávání kteréhokoli Služby je Zákazník oprávněn do konečného odeslání Objednávky měnit obsah Objednávky či opravovat chyby učiněné v Objednávce.

V. Dodání Služby a platební podmínky

 1. Způsob dodání Služby zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je specifikována i cena a forma dodání.
 2. Platební podmínky zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je specifikována i cena a forma platby.
 3. V případě hrazení Služeb fakturou, je Zákazník povinen hradit do termínu splatnosti. V případě prodlení má Prodejce právo účtovat 10% z celkové výše faktury za každý započatý týden v prodlení.

VI. Odstoupení od Objednávky

 1. Zákazník má právo od Objednávky uzavřené prostřednictvím Obchodu a telefonu odstoupit.
 2. Zákazník je povinen zrušení Objednávky učinit 24 hodin před termínem smluvené realizace. V případě tohoto porušení má Prodejce právo účtovat vynaložené a marné náklady (doprava a hodinová sazba).

VII. Ochrana osobních údajů

 1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.
 2. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.
 3. V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje Prodejci, bere Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci.
 4. Nakládání s osobními údaji ze strany Prodejce se řídí pravidly nařízení GDPR.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Vyplnění registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu nebo při navázání jiné elektronické komunikace na dálku s Prodejcem, se vždy považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními podmínkami.
 2. Uzavřená Objednávka stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Prodejcem při objednávání či prodeji Služeb prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.
 3. Je-li v těchto obchodních podmínkách užíváno označení Zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není Spotřebitelem.
 4. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá ujednání obchodních podmínek za sjednaná písemně (resp. postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních podmínek touto elektronickou formou.
 5. Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před učiněním Objednávky Služeb byly Zákazníkovi ze strany Prodejce poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto obchodních podmínek. S těmito obchodními podmínkami se předem plně seznámil, a považuje je za jasné a srozumitelné.
 6. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.